لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی6

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

هَلونَه= وسیله خواباندن کودکان در باغ و صحرا و ایوان خانه های سنتی-بومی گیلان

_ رونما= هدیه
_ هَل- ماله=  هرگز/هیچ وقت
_ تَشک=  هسته
_ واخوب=  هوشیار
_ اَش-تالی=  هلو
_ دچیک اَش-تالی=  هلویی که هسته اش جدا نمی شود
_اَلم- شنگه=  هیاهو/ سروصدا
_ هیمه=  هیزم
_ یه پُشته=  یک کولبار(واحد فروش و حمل هیزم)
_ هیمه ورجین=  هیزم شکن
_ بَنا-نئَن=  بنا گذاشتن
_ چَرته- چولا=  یاوه/چِرت وپِرت
_ برفه چاه=  چاه دست ساخته برف
_ برفه- دوشْو=  برف کوبیده و آمیخته با ماست یا دوشاب
_ حلاله جون=  نوش جان
_ پنیر بوروشته=  آمیزه تخم مرغ و پنیر سرخ شده در روغن
_ دس قرض=  پول دم دستی
_ هَوَنگ=  هاونگ
_چئونه=  خمیر گلوله شده
_ نانی=  نانو/ وسیله ای براب خواباندن کودک
_ هه-لونه=  وسیله خواباندن کودکان در باغ و صحرا و ایوان خانه های سنتی و بومی
_ نو- دون=  ناودان
_ نَوات=  نبات
_ کَل=  جوانه

 

یک پاسخ ارائه کنید