لانتی

ایتا گُزگا

غولطه بوخورد آو ِ مئن

ایتا لانتی

جه خاب دَ پَرکست

 

واگردان فارسی :

 

قورباغه ای

در آب غوطه خورد

ماری

پرید از خواب

 

 

یک پاسخ ارائه کنید