لُؤلَه کلِِه

جه لُؤلَه کَلِه مئن

گُزگائن ِ ناله صدا آیه

مِه دیل

پارپاره بؤستن دره

 

واگردان فارسی :

 

از میان نی زار

صدای ناله ی قورباغه ها می آید

دل ام

شرحه شرحه دارد می شود

 

یک پاسخ ارائه کنید