ماندی

ماندی بوکودامُه شَو ِ جأ

مِه دیل خَیه

اِ پی چه آفتاو ِ اَمرَ

چاخسان واخسان بُکنم !

 

واگردان فارسی :

 

خسته شده ام از شب

دل ام می خواهد

قدری با آفتاب

خوش و بش کنم !

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید