دلتنگ تو بودن غم شیرین من است
دیدار تو آرزوی دیرین من است

چون ماهی کوچکی که از تُنگ پرید
جان دادن در راه تو آیین من است

یک پاسخ ارائه کنید