محمود بدرطالعی

از پیشکسوتان داستان نویسی گیلان و در ارتباط با کانون داستان حوزه هنری گیلان شروع کار داستان نویسی از سال 1346

آثار چاپ شده:

1- ساتل میش 1356

2- بمباران 1371

3- در تاریکی 1375

4- گفتم بهار آید و عیشی بکنیم 1377

5- دایره های آبی 1386

6- چه روزی چه آفتابی 1382

مدرک تحصیلی : کاردانی ادبیات

یک پاسخ ارائه کنید