موشته لوق/مژدگانی

موشته لوق فادن

د شونده رم

اوجور کی تو خاستی

اوجور کی من نخاستیم

 

فارسی:

مژدگانی بده

دارم می روم

آنگونه که تو می خواستی

آنگونه که من نمی خواستم

یک پاسخ ارائه کنید