مِه پیچانی سر

سخته زیندیگی

مِه پیچانی سر خط بینیویشته

تانی خادان

چی بینویشته ؟

 

واگردان فارسی :

 

زندگی سخت

بر صفحه پیشانی ام خط نوشته است

توانی خواند

چه نوشته است ؟

 

یک پاسخ ارائه کنید