میجیک زمات/ زمان مژه

ایتا تی کوجه خنده
ایتا میجیک زئنَ زمات
جخطرا نیشه مرا
ایتا عمر

برگردان:

یک لبخند
در یک پلک برهم زدن
از یادم نمی‌رود
یک عمر

یک پاسخ ارائه کنید