نذر گوسفند

ئی تا؛ چوپان- واچوکه؛ اروا دارا….
نتانه باز بایه بی جیر؛خدارا

===========

دوتا؛ گوسفند؛ کنه نذره ابوالفض
ساق وسالیم بایه بیجیر؛ جه دارا

===========
آیه از دارکوپ؛ تانیصفه سالیم!
گویه اصلا” نوبو؛موشگل برارا!!

===========
دوتا؛ گوسفند؛ ناریم؛ ئی دانه.ویشتر.
نواستی فاگیری؛ چوپان بیچارا

===========
دوتا خال دیگرم بامو؛ بی جیرتر!
بوگوفت بابره!.. شه کودان مدارا

===========
چوپان تافندریست؛ یکدم زمینا!
اونه دونه چومان شه تیرا ویرا.ــ

===========
دکفه صاف گوماره زیر مثه خو!
اونه کبچ وکفیل به تیکه پارا!!

===========
گویه با- ناله دع -ناریم حیسابی!
جمختی با گومار..خاره آمارا!?

===========
نی دی نی-تۏ.آمی ترنه سوراخه
چی بره وافادیم؟ نذر. شومارا؟!

????????????????

برگردان بفارسی( نذرگوسفندی)
چوپانی از درخت خرمالو بالا رفت..ولی نمیتونست بیاد پایین????دو تا گوسفند نذر ابوالفضل.ع. کرد تا سالم از درخت پایین بیاد…از نوک درخت تا وسط آمد.با خودش گفت اینکه کارشاقی نبود دو تا گوسفند زیاد است یا ابوالفضل یکی کافیه…????یکس دو متر دیگر پایین تر آمد . و به زمین نزدیک شد.گفت؛ خبر از وضع ما داری.یک بره به کرم و لطف خودت قبول کن.!
????همانموقع تا به زمین نگاه کرد چشمش سیاه و سرش گیج شد یکراست افتاد داخل خار و خس زیر درخت.درب و داغون شد
با لب و لوچه زخمی ناله کنان گفت: آقاجان دیگه حسابی با هم نداریم.حال و روز منو که می بینی؟ شکمم سوراخ شده و خواهر و مادرم به عزایم نشسته

????????????????

ع.افلاکی کلده” روشن.ف”
مشهدمهرماه۱۳۹۵

یک پاسخ ارائه کنید