همه فنداَ بقایده واَ دانستن

 همه فنداَ بقایده واَ دانستن
دانستن کویاُ واَ زِئن به نانستن

اِی دَم کی صد رقم، بازی کونِه چرخ-
نشاُ گوفتن اِیسه (خاستن، تانستن)

برگردان:

همه‌ی فنون را به درستی باید دانست
باید دانست که کجا باید به ندانستن زد

حال که چرخ، در یک‌دم، صد گونه بازی می‌کند-
می‌توان گفت (خواستن، توانستن) است!؟

 

یک پاسخ ارائه کنید