هَنی باهار ، بی باهار

هَنی خییال

گول

پاپولی

هَنی باهار ، بی باهار

 

واگردان فارسی :

 

باز هم خیال

گُل

پروانه

بازهم خبری از بهار نیست

 

یک پاسخ ارائه کنید