هَن ِ دِ

هَن ِ دِ

بَرار ِ گوفتنی

گُزگا دیلم بیگیفته

جه اَ موردابِ لجن!

 

واگردان فارسی :

 

همین است دیگر

برای گفتن به بردار

دل قورباغه هم گرفته است

از لجن این مرداب !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید