شیر ِ

بوخوفته پَسی

شئالان

وائو وائو دَکَفید

 

واگردان فارسی :

 

پس از

خفتن شیر

شغال ها

به زوزه می افتند

 

یک پاسخ ارائه کنید