وارَش

حس کؤدان دَرَم

تومام ِ سییا ابران ِ جاهان

جه می چوم

وارَستن درید

 

واگردان فارسی :

 

احساس می کنم

تمام ابرهای تیره ی جهان

دارند از چشم ام

می بارند

 

 

یک پاسخ ارائه کنید