ما و

شورَمی هاوا

گُزگائن ِ

وغ وغ

 

واگردان فارسی :

 

ماه و

هوای مه آلود و

وغ وغ

غوکان

 

یک پاسخ ارائه کنید