ویرۋتن (گریختن) virütən

صرف فعل گیلکی ویرۋتن/ فارسی گریختن

این فعل پیشوندی به شکل‌های بیرۋتن و بۊرۊتن نیز در گیلکی وجۊد دارد.

ۋ (ü)، ۊ (u)، ؤ (o)

 

¤ ماضی ساده (گریختم، گریختی، گریخت، …)

 مثبت : ویرۋتم، ویرۋتی، ویرۋت، ویرۋتیم، ویرۋتین، ویرۋتن

 منفی : وینۋرۋتم، وینۋرۋتی، وینۋرۋت، وینۋرۋتیم، وینۋرۋتین، وینۋرۋتن

———————————

¤ ماضی نقلی (گریخته) » ویرۋته

———————————

¤ ماضی بعید (گریخته بودم، …)

مثبت : ویرۋته‌ بؤم، ویرۋته‌ بی، ویرۋته‌ بؤ، ویرۋته‌ بیم، ویرۋته‌ بین، ویرۋته‌ بؤن

منفی : وینۋرۋته بؤم، وینۋرۋته بی، وینۋرۋته بؤ، وینۋرۋته بیم، وینۋرۋته بین، وینۋرۋته بؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌گریختم، …)

مثبت : ویرۋته دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : ویرۋته دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌گریزم، …)

 مثبت : ویرۋته درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : ویرۋته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌گریزم، …)

 مثبت : ویرۋجِنِم، ویرۋجنی، ویرۋجنه، ویرۋجنیم،  ویرۋجنین، ویرۋجنن 

منفی: وینۋرۋجنم، وینۋرۋجنی، وینۋرۋجنه، وینۋرۋجنیم، وینۋرۋجنین، وینۋرۋجنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بگریزم، …)

 مثبت : ویرۋجِم، ویرۋجی، ویرۋجه، ویرۋجیم، ویرۋجین، ویرۋجن

 منفی : وینۋرۋجم، وینۋرۋجی، وینۋرۋجه، وینۋرۋجیم، وینۋرۋجین، وینۋرۋجن

———————————

¤ فعل امر  : ویرۋج (=بگریز) virüj
¤ فعل نهی : وینۋرۋج (=نگریز) vinürü

یک پاسخ ارائه کنید