ویریسید

ویریسید گیله مردان ازدحامه

شاهال دور وبر باغه کتامه

عی لنگی پادشاه وقته -بجنبید

بنام نه؟گب نیه—-بازی تمامه

 

 

************************

 

شیمی راه تنگ و تاریکه؟ قبوله

آلوخ کیجکایه-نزدیکه؟ قبوله

اگرپور زور-یی سه دشبنده-سمبه

اونه تیر مشقی و پوکه قبوله!

 

************************

 

آمان لازیم داریم -چند تا دساگول

چی از حاجی رجب چی ازکاساگول

کی با داس برجینیم شالان لنگا-

-آمی مرغ وخروسانه بزه گول !

 

************************

 

کشیم سمبه -آمی کهنه تفنگا

گمان نوکونه کفتالم زرنگا-

عی سیم نواده میرزا کوچیک خان

-آمی جنگل باغان-پور از پلنگا

 

*********************

 

ببیم آتش دکفیم توی پنبه

نوکونیم- امروزا-شنبه -دوشنبه

درنگه جا نیه- دونه چومانه

بنیم نیم ایزگیری لنگه بلنگه؟

 

یک پاسخ ارائه کنید