ویشتائی

مِه ویشتائی ر ِ

شَو

ایتا ماتاب ِ بوشقاب

نور فادأ مَرَ

 

واگردان فارسی :

 

برای گرسنگی ام

شب

دیسی از نور ماه

به من داد!

 

یک پاسخ ارائه کنید