وی دار

وی دار ِ

جلاهسته گیس َ

باد

شانه زئن دره

 

واگردان فارسی :

 

گیسوان آویزان ِ

بید مجنون را

باد

دارد شانه می کند

 

 

یک پاسخ ارائه کنید