پاخار مَخاری

باهار شوئن و

پئیز ِ

آمؤنِ واستی ی ِ

کلاچان ِ پاخار مَخاری

 

واگردان فارسی :

 

به خاطر رفتن ِ

بهار و

آمدن پائیز است

شلوغی یِ کلاغ ها

 

یک پاسخ ارائه کنید