پاره ای ازواحد های اندازه گیری گوناگون در لاهیجان

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

پاره ای ازواحد های اندازه گیری گوناگون در لاهیجان/از دیرینه زمان

١. لاغری( الیف) /یه الیف آدم
٢. اتاق خانه(چشمه) /دوچشمه اتاق
٣.خوردن(شَکَم) /یه شَکَم بوخوردم
۴.هیزُم، سبگار، کبریت(چوله) /یه چوله کبریت
۵. پاره ای از گوشت، آتش، ذغال، قند(فولوغ) / یه فلوغ قند
۶. صابون زدن سرو تن در گرمابه(دَس) /دودَس صابون به-زئیم
٧. چارپا(اسب، الاغ، گاو) ،(سَر) / دوسَر مال
٨. عائله(خانواده)، (سَر) /چهار سَر عائله
٩.سیرو پباز(ریسه) /دوریسه پیاز
١٠.میوه( زیبیل) /دو زیبیل خوج=(یک چون)
١١. یک گونی کالا(تَه-چه) /یه تاچه برنج
١٢. سطح نامشخص(شَر) /با حرکت دست و چشم و سرمی گفتند؛ ” هانی شر” =این اندازه مساحت
١٣. واحد خون گرفتن ( شاخ) م/یه شاخ خون بی-تَم
١۴. ماست و شیر(گوله =کوزه) /دو گوله ماست
١۵.قلیان( سَر) /یه سر قلیان بَکه-شِم

 

یک پاسخ ارائه کنید