پامچال گول

دَغَن ِ کنار

پامچال گول ِ خنده

دأنم

باهار آمؤن دره

 

واگردان فارسی :

 

کنار جویبار

تبسّم گل پامچال

گمانم

بهار در راه است

 

یک پاسخ ارائه کنید