چنتا کوتر

چنتا کوتر

مچّدِ گولدسته سرنیشتائید

مِه دیل ِ نأجه کوتران

کویا نیشتائید ؟

 

واگردان فارسی :

 

چند کبوتر

بر فراز گلدسته ی مسجد نشسته اند

کبوتران آرزوی دل ام

کجا نشسته اند ؟

 

یک پاسخ ارائه کنید