آکه تا هسا

آمِه فوسنجان گَمَج

ایتا چنگر ِ خاب َ

دیئن دره

 

واگردان فارسی :

 

از کی تا حالا

دیگ گلین خورشت فسنجان ما

حسرت

یک چنگر را دارد

 

یک پاسخ ارائه کنید