چوم برائی

هر باهار

چوم برائی دأرم

تا بائید

میشین گولان

 

واگردان فارسی :

 

هر بهار

چشم انتظارم

تا گل های بنفشه

بیایند

 

یک پاسخ ارائه کنید