کاریگیلماتور – 10

تِه حواس َ جما کُن ، تا همّه یِ تِه زیندیگی ایدفا مینها نیبه .

واگردان فارسی :

 

حواس ات را جمع کن ، تا همه ی زندگی ات یکدفعه منها نشود .

 

یک پاسخ ارائه کنید