کاریگیلماتور – 14

کلاچ خاسته بولبول َ مانستن بخان ِ ، هی « چهقار » زئن دوبؤ .

واگردان فارسی :

 

کلاغ می خواست مثل بلبل آواز بخواند ، هی « چهقار » می زد .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید