کاریگیلماتور – 17

وختی اشتها مِه شین کورَ بؤست ، اون ِ ر ِ عینک بیهَم .

واگردان فارسی :

وقتی اشتهای ام کور شد ، برای اش عینک خریدم .

 

یک پاسخ ارائه کنید