کاریگیلماتور – 19

وختی مِه کولایا قاضی بوکودم ، مِه سر َ ماکوم بوکود .

واگردان فارسی :

وقتی کلاهم را قاضی کردم ، سر مرا محکوم کرد .

 

یک پاسخ ارائه کنید