کاریگیلماتور – 2

پولدار ِ آدمان گیدی : « کاشکی آمِه خون ِ گلبول ، هممه گلپول ببوستابه ! »

واگردان فارسی :

آدم های پولدار می گویند : « ای کاش گلبول های خون ما، همه گلپول بودند ! »

 

یک پاسخ ارائه کنید