کاریگیلماتور – 20

چُن کمخونی دأشته ، سومبوران ِ خون َ فودوشتان دوبؤ .

واگردان فارسی :

چون کم خونی داشت ، خون زالوها را می مکید .

 

یک پاسخ ارائه کنید