کاریگیلماتور – 21

مِه گوشان َ عسل واسینم تا تِه گبان َ ، شیرین بیشتاوم .

واگردان فارسی :

به گوش های ام عسل می مالم ، تا حرف های ات را شیرین بشنوم .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید