کاریگیلماتور – 24

مِه مریضَ بؤسته پیچا ر ِ ، موش ِ سوپ چأکودم .

واگردان فارسی :

 

برای گربه مریض ام ، آش موش درست کردم .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید