کاریگیلماتور – 27

اَنقد بد قول بؤ ، کی همّتا بیکاران سر ِکار بنأ بؤ !

واگردان فارسی :

 

آنقدر بد قول بود که همه ی بیکاران را سر کار گذاشته بود !

 

یک پاسخ ارائه کنید