کاریگیلماتور -3

وختی بیدام مِه چوم آو نوخوره ، اون ِ ره آو مئوه بیهَم !

واگردان فارسی :

وقتی دیدم که چشم ام آب نمی خورد ، برایش آبمیوه خریدم !

یک پاسخ ارائه کنید