کاریگیلماتور – 32

مِه قلب به ایفتخار عشق ، چاپلا زئن دره .

واگردان فارسی :

 

قلب من دارد به افتخار عشق ، دست می زند .

 

یک پاسخ ارائه کنید