کاریگیلماتور – 42

مِه تُما دندان َ نتانَم میسواک زئن .

 

واگردان فارسی :

 

دندان طمع ام را نمی توانم مسواک بزنم .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید