کاریگیلماتور – 50

ویشتر ِ مؤتادان تابلوئید ، ولی ارزش هونری نارید !

 

واگردان فارسی :

 

بیشتر معتادین تابلو هستند ، ولی ارزش هنری ندارند .

 

یک پاسخ ارائه کنید