کاریگیلماتور – 57

هَمّتا اَن َ گوفتید ، دس دس ِ سر نوا نهن ، هَن ِ واستی پا دس ِ سر بنأ !

واگردان فارسی :

همه به او می گفتند ، دست روی دست نگذار ، برای برای همین پا روی دست گذاشت !

 

یک پاسخ ارائه کنید