کاریگیلماتور – 58

فقیر ِ آدمان ، خؤشان ِ سرگوذشت َ خط فقر ِ اَمرَ نیویسید .

واگردان فارسی :

آدم های فقیر ، سرگذشت شان را با خط فقر می نویسند .

 

یک پاسخ ارائه کنید