کاریگیلماتور – 6

اگر آمِه کلّه مویان ِ پییاز ، سیر ببوستابه ، آمِه کلّه سیر ِ بو دَ ئی .

واگردان فارسی :

اگر پیاز موهای سرمان سیر بود ، کلّه ی ما بوی سیر می داد .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید