کاریگیلماتور – 64

اگر موفت ِ گبان َ بیهه بید ، خایلی یان ملیاردر بؤستید !

واگردان فارسی :

اگر حرف های مفت خریدار داشتند ، خیلی ها میلیاردر می شدند.

 

یک پاسخ ارائه کنید