کاریگیلماتور – 65

کشاورزی کی زیمین ناشته مردومان ِ چوم ِ جیر ، بادمجان کاشته .

واگردان فارسی :

کشاورزی که زمین نداشت زیر چشم آدم ها ، بادمجان می کاشت .

 

یک پاسخ ارائه کنید