کاریگیلماتور – 68

هر موقه گب زئن ِ ر ِ خَئیَم چرب ِ زوان بدأرم، مِه زوان َ ایپچه روغن واسینم .

واگردان فارسی :

هرموقع می خواهم برای حرف زدن، زبانی چرب داشته باشم .کمی روغن به زبان ام می مالم .

 

یک پاسخ ارائه کنید