کاریگیلماتور – 73

اَنقَد سرگرم بؤ کی اَنِه کولا بوسوخت .

واگردان فارسی :

 

آنقدر سرگرم بود که کلاه اش سوخت .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید