کاریگیلماتور – 9

مگزان دیل خَیه ، خرمگز پاک اوشان ِ ر ِ بار بوری بُکُنه .

واگردان فارسی :

مگس ها دل شان می خواهد ، که خرمگس درست برای شان باربری کند .

 

یک پاسخ ارائه کنید