کج کوله داراَ

نییه هرگز تی دس تنگ خوداخواست
کو گالش آب دوبو شیراَ بزه ماست

ویری تی کوله درازکاَ بسابان
کج کوله داراَ آتش کونه راست

——————————–
برگردان فارسی

درختی را که بخود پیچیده…

هرگز تنگ دستی تو خواسته ی خداوند نیست
آخر کدام گالش (روستائی کوه نشین گیلان که صادق است) از شیر آبکی ماست زده است.

حرکت کن و وسیله کوچک دروی خود جلا بده
زیرا درختی را که بخود پیچیده تنها آتش راست خواهد کرد.

 

 

یک پاسخ ارائه کنید