کشکشانٚ دسکلا

سر دوَسته حوضٚ جاَ
تا دیل نخواسته
سرفاکش بیرون باموم
می میجیک وازا نوبوسته
بیشتاوستم-
کوئنه غوغا همهمه مئن
کشکشانٚ دسکلا-
هف آسمانٚ خنده‌یاَ
می زمینٚ لب بینیشته
تازه گاره سرخوانی
سبزٚ اوخان دیلبندی‌یاَ

من نانم
کی
اویتا ایسگا
می اَموناَ
شیب زَنِه‌!؟

برگردان :

” دست زدنِ کهکشان “

در حوض ِ سربسته/ تا دل نخواسته/ با کششِ سر بیرون آمدم/ مژه‌های‌ام باز نشده/ شنیدم-/ میانِ همهمه‌ی غوغای کهنه/ دست‌زدنِ کهکشان-/ خنده‌‌ی هفت آسمان را/ دلبندیِ طنینِ سبز/ گهواره‌خوانیِ تازه لب‌ نشسته‌ی زمین‌ام را/ من نمی‌دانم/ چه کسی/ در ایستگاه بعدی/ آمدن‌ام را/ سوت می‌زند!؟

 

یک پاسخ ارائه کنید