کلاچان ِ کُنسرت

بولبولان ِ

ورَه ورَه ی َ وابَدَن

کلاچان ِ کُنسرت

دئنی یه !

 

واگردان فارسی :

 

سر و صدای بیهوده ی ِ

بلبل ها را رها کن

کنسرت کلاغ ها

دیدنی ست !

 

یک پاسخ ارائه کنید